Regulamin rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 lutego 2021

Na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020 r., poz. 910 t.j.) Gmina Moryń będąca organem prowadzącym Zespołu Szkół w Moryniu podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Rekrutację przeprowadza się w oparciu o:
• Art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 t.j.);
• Uchwałę Nr XXII/162/2017 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Moryń jest organem prowadzącym;
• Zarządzenie Nr 12/2021 Burmistrza Morynia z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 dla przedszkola i szkoły podstawowej.


Do publicznego przedszkola oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Moryniu w przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie gminy Moryń.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających wyżej wymieniony warunek, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria określone art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, tj :

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący uchwałą Nr XXII/162/2017 Rady Miejskiej w Moryniu          z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Moryń jest organem prowadzącym, tj:

 1. Dziecko objęte obowiązkowym, rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej- 50 pkt.
 2. Dziecko czteroletnie, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola- 50 pkt.
 3. Obydwoje rodzice kandydata pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne, bądź uczą się w trybie dzienny. Kryterium stosuje się również do rodzica pracującego/ studiującego, rodzica samotnie wychowującego kandydata- 15 pkt.
 4. Jedno z rodziców kandydata pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzi działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne na terenie Gminy Moryń- 10 pkt.
 5. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola w Gminie Moryń- 5 pkt.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są odpowiednio:

 1. Oświadczenie o zamieszkaniu dziecka;
 2. Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 3. Zaświadczenie szkoły/ uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym;
 4. Wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego;
 5. Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal będzie dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy Moryń przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

Terminy naboru

Terminy naboru zostały określone Zarządzeniem Nr 12/2021 Burmistrza Morynia z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 dla przedszkola i szkoły podstawowej.

Informacje o zasadach naboru można uzyskać w sekretariacie Zespołu Szkół w Moryniu oraz pod nr telefonu 91 4146 018

Pliki do pobrania

Galeria

 • Powiększ zdjęcie zdjęcie z drona - budynek Przedszkola w Moryniu, dachy budynków, w tle kamienne mury miejskie i drzewa

  zdjęcie z drona - budynek Przedszkola w Moryniu, dachy budynków, w tle kamienne mury miejskie i drzewa