Gmina Moryń

Konsultacje społeczne projektu „Programu ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu”

2 lipca 2021

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i zainteresowane strony do składania uwag i propozycji zmian do „Programu ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego 2030  wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu”. Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Uwagi i wnioski do konsultowanego projektu można składać w terminie 01.07.2021-22.07.2021r

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu „Programu ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego 2030
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu”.

zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.), w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247)

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego informuje o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu „Programu ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego 2030
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu”.

Projekt dokumentu jest dostępny:

  1. W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: bip.wzp.pl (dział: obszar działania >>> konsultacje),
  2. Na stronie internetowej http://konsultacje.atmoterm.pl/konsultacje_zachodniopomorskie/
  3. W wersji drukowanej w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin, II piętro, pok. 210 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30), wyłącznie po uprzednim umówieniu telefonicznie pod numerem telefonu: 091/44 10 292 lub 091/44 10 263

Uwagi i wnioski do konsultowanego projektu można składać w terminie 01.07.2021-22.07.2021r:

  1. w formie pisemnej - drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Ochrony Środowiska, ul. Starzyńskiego3-4, 70-506 Szczecin
  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym - na adres e-mail: cholewa@atmoterm.pl
  3. wchodząc na stronę

http://konsultacje.atmoterm.pl/konsultacje_zachodniopomorskie/,

a następnie klikając w pole „Wypełnij bez logowania”.

Dokument można pobrać używając przycisku "Pobierz Program ochrony środowiska"
oraz "Pobierz Prognoza oddziaływania Programu".

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i zainteresowane strony do składania uwag i propozycji zmian
do dokumentu. Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Zgodnie z art. 41 ww. ustawy uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie logo Pomorze Zachodnie

    logo Pomorze Zachodnie