Gmina Moryń

Regulamin rekrutacji dzieci do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022

23 lutego 2021

Na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020 r., poz. 910 t.j.) Gmina Moryń będąca organem prowadzącym Zespołu Szkół w Moryniu podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria

Rekrutację przeprowadza się w oparciu o:


Do pierwszej klasy szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący Uchwałą Nr XXII/163/2017 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Moryń, tj:

  1. Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, w którym prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tej szkoły- 60 pkt;
  2. Wielodzietność rodziny kandydata- 20 pkt;
  3. Kandydat objęty kształceniem specjalnym- 10 pkt;
  4. Niepełnosprawność w rodzinie kandydata- 10 pkt.

Potwierdzenia spełnienia przez kandydata kryterium z pkt 1 dokonuje dyrektor szkoły na podstawie dokumentacji szkoły.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są odpowiednio:

  1. Oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny;
  2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej;
  3. Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 t.j.)

Terminy naboru

Terminy naboru zostały określone Zarządzeniem Nr 12/2021 Burmistrza Morynia z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 dla przedszkola   i szkoły podstawowej.

Informacje o zasadach naboru można uzyskać w sekretariacie Zespołu Szkół w Moryniu oraz pod nr telefonu 91 4146 018

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Zdjęcie z drona - szkoła podstawowa, boisko, dachy budynków

    Zdjęcie z drona - szkoła podstawowa, boisko, dachy budynków