Burmistrz Morynia informuje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 lipca 2022

Rozpoczynamy przygotowania do realizacji programu priorytetowego „CIEPŁE MIESZKANIE”, który ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Program realizowany w formie dotacji skierowany jest do gmin, które w ramach Programu mogą uzyskać  dotację ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a następie udzielić dotacji beneficjentom końcowym tj. osobom fizycznym posiadającym tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajdującym się na terenie gminy, realizującym przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania.

Nabór wniosków dla beneficjentów końcowych będzie prowadzić Gmina Moryń, na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z WFOŚiGW w Szczecinie. Po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o dofinansowanie pod względem spełnienia warunków kwalifikujących do uzyskania dofinansowania w ramach Programu, gmina podpisze umowy o dofinansowanie z beneficjentami końcowymi.

Beneficjentem końcowym Programu są osoby fizyczne – posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie gminy oraz spełniające kryteria dochodowe określone w Programie.

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

- podstawowym - do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł,

- podwyższonym - do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł,

- najwyższym - do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 37 500 zł.

W celu przygotowania wniosku o dofinansowanie Gmina Moryń musi zebrać informacje o ilości beneficjentów końcowych, zakresie planowanych inwestycji oraz intensywności dofinansowania dlatego osoby, które chcą skorzystać ze wsparcia w ramach programu priorytetowego „CIEPŁE MIESZKANIE”, proszę o zgłaszanie się do Urzędu Miejskiego w Moryniu. Zgłoszenia do udziału w programie można dokonać osobiście lub telefonicznie (tel. 91 46679 62).

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Logo programu

    Logo programu